Übungen zur Gesundheit

ACHT BROKADE QI GONG (BA-DUAN-JING)

WU XING QI GONG (FÜNF ELEMENTE)